Ochrana osobných údajov

 • Home
 • Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

1.Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov:
KAMALA s.r.o.
Rajecká 2788/1, 010 01, Žilina
IČO: 51023491
DIČ: 2120564512

Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov. Poverencom pre ochranu osobných údajov je MUDr.Babiš Boris, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: info@kamala.sk

2.Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Naša spoločnosť spracúva nasledovné osobné údaje ktoré nám poskytnete osobne v našej klinike, elektronicky, telefonicky, prostredníctvom našej webstránky www.kamala.sk alebo inými prostriedkami.

2.1.Osobné a kontaktné informácie

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, emailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska

2.2.Údaje elektronických služieb

IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies

2.3.Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje):

Naša spoločnosť spracúva o Vás aj údaje o zdraví. Ide najmä o údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti a ďalšie údaje o zdraví nevyhnutné k tomu, aby sme Vám poskytli riadnu zdravotnú starostlivosť.

3.Ako Vaše údaje používame

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

3.1.Pre účely poskytovania našich služieb

Pre predmetný účel spracúvame Vaše bežné osobné údaje ako aj osobné údaje o Vašom zdraví (osobitná kategória osobných údajov) o Vás ako klientovi (pacientovi). Vyžiadame si o Vás vždy iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na predmetný účel, resp. na riadne poskytnutie našich služieb (alebo rezervácie termínu).

3.2.Pre účely marketingu

Ide o spracúvanie Vašich kontaktných osobných údajov predovšetkým na zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov/pacientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou spoločnosťou a zapojenie do súťaží na sociálnych sieťach alebo žrebovanie prostredníctvom dotazníka spokojnosti. Vaše kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu.

3.3.Účtovná a zmluvná dokumentácia 

Ide o spracúvanie bežných osobných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov Spoločnosti, ktoré sú fyzickými osobami, vrátane kontaktných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov, pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov.

4.Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • Setmore – rezervačný systém
 • Facebook
 • Google Ireland Limited
 • MailChimp / The Rocket Science Group LLC
 • Marketingové a PR spoločnosti, ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby

Prístup k systémom. Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú.

5.Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu, údaje uchovávame najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov.

Identifikačné a kontaktné údaje – Po dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami, najviac však po dobu desiatich (10) rokov od ich získania.

Pre marketingové účely – Po dobu platnosti súhlasu (5 rokov) alebo do momentu odvolania súhlasu.

6.Prenos osobných údajov do tretích krajín

Naša Spoločnosť neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu.

7.Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu:
Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcim údaje o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@kamala.sk upozorniť, my následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov:
Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@kamala.sk. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesenými námietkami a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi:
Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

 • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
 • pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@kamala.sk o obmedzenie ich používania.
 • pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.
  Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)
  V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:
 • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
 • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
 • neoprávnene
  máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov:
Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@kamala.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.


Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení:
V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našej webovej stránke.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v spotrebiteľskej súťaži:
V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť a to kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie popísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@kamala.sk. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži však bude v tomto prípade vylúčená. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:
V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na nás. Pokiaľ by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

8.Cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných Kamala s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Klinika Kamala, s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

© 2019 All Rights Reserved Kamala.sk. Designed by Virtuálny Asistent